Zásady ochrany osobních údajů Ammeraal Beltech brand bars


Datum poslední revize: 17. července 2020

Společnost Ammeraal Beltech Holding B.V. (mateřská společnost všech členů skupiny Ammeraal Beltech) (dále jen: „AB“, „my“, „náš“ nebo „naše“) je silně odhodlána chránit vaše soukromí s ohledem na vaše osobní údaje, které předáváte naší společnosti při používání našich webových stránek. V těchto zásadách jsou popsány postupy, které AB dodržuje ve vztahu ke zpracování osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím našich webových stránek www.ammeraalbeltech.com (dále jen „webové stránky“). Není-li uvedeno jinak, tyto zásady fungují jako informativní sdělení v souladu s čl. 13 nařízení (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) – které se předkládá osobám, jež interagují s webovými stránkami (dále jen „Uživatel“).

1. Důležité informace a kdo jsme

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vydávají jménem skupiny AB, proto pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvádíme výrazy „AB“, „my“, „nás“ nebo „naše“, rozumí se tím příslušná společnost ze skupiny AB, která je odpovědná za zpracování vašich údajů.

Kontaktní údaje

Naše kompletní údaje:

Ammeraal Beltech Holding B.V.
E-mailová adresa: [email protected]
Poštovní adresa: P.O. Box 38, 1700 AA, Heerhugowaard, Nizozemsko
Náš Interim Privacy Officer: Paul Kearns

Máte-li jakékoli dotazy či stížnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů naší společností, obraťte se prosím na nás prostřednictvím výše uvedených kontaktů. Dále máte právo podat u dozorového úřadu stížnost na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje. Oceníme však možnost zabývat se vašimi obavami dříve, než se na dozorový úřad obrátíte, proto vás prosíme, abyste v prvé řadě kontaktovali nás.

2. Údaje o vás, které shromažďujeme

Osobními údaji se rozumí veškeré údaje o fyzické osobě, které umožňují takovou osobu identifikovat, například vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, poštovní a elektronická adresa, datum narození a platební údaje. Nezahrnují údaje, z nichž byla totožnost odstraněna (anonymní údaje).

V rámci naší obchodní činnosti, nebo pokud se ucházíte o volnou pracovní pozici u AB, kontaktujete nás nebo použijete určité jiné služby s použitím funkcí webových stránek, můžeme shromažďovat, používat, ukládat a předávat různé druhy vašich osobních údajů.

Můžeme shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete přímo, ale také shromažďujeme údaje zaznamenáváním vaší interakce s našimi službami, například s pomocí souborů cookie na těchto webových stránkách. Můžeme také získávat informace od třetích stran.

Můžete se rozhodnout nám svoje osobní údaje neposkytnout. Obecně je však potřeba, abyste nám o sobě poskytli určité informace, abyste mohli využívat naše služby a těšit se z výhod, k nimž máte přístup jako registrovaný uživatel.

3. Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, používáme pouze k určitým účelům. Ty zahrnují plnění smlouvy, kterou se chystáme s vámi uzavřít nebo jsme ji s vámi uzavřeli, nabízení našich služeb včetně vašeho přístupu k těmto webovým stránkám a jejich užívání, zpracování vašeho požadavku nebo objednávky.

Níže uvádíme formou tabulky přehled osobních údajů, které shromažďujeme, účely, za jakými údaje shromažďujeme, právní důvod pro zpracování vašich osobních údajů a dobu, po kterou si vaše osobní údaje ponecháme. Dále jsme, kde je to relevantní, uvedli naše oprávněné zájmy.

Účel/Činnost

Osobní údaje

Právní důvod

Doba uchovávání

Správa našeho vztahu s vámi, což bude zahrnovat:

(a) vaši registraci jako nového zákazníka;

(b) zpracování a plnění vašich objednávek včetně správy plateb, poplatků a sazeb;

(c) shromažďování a vymáhání peněz dlužných naší straně;

(d) informování o změnách našich podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů;

(e) odpovědi na vaše dotazy a připomínky a

(f) poskytování podpory.

 • Jméno
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Jazyk
 • Další informace, které byste nám mohli poskytnout
 • Plnění smlouvy uzavřené s vámi
 • Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (vymáhání našich pohledávek, udržování aktuálních záznamů, odpovědi na vaše dotazy a připomínky, poskytování podpory)

24 měsíců od registrace nebo déle, je-li to nezbytné (např. z důvodu jakéhokoli zákonného požadavku nebo pro daňové účely).

Informovat vás o našich akcích a zvláštních nabídkách a dále o službách, které nabízíme a které by vás mohly zajímat. 

 • Jméno
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Vaše preference ohledně přijímání našich marketingových sdělení

Váš souhlas s přijímáním marketingových e-mailů 

Až do okamžiku, kdy svůj souhlas odvoláte

Umožnit vám účast na interaktivních funkcích našich služeb, pokud se k tomu rozhodnete.

 • Adresa IP
 • Typ a verze prohlížeče
 • Nastavení časového pásma

Váš souhlas s účastí na interaktivních funkcích naší služby.

24 měsíců od registrace nebo déle, je-li to nezbytné (např. z důvodu jakéhokoli zákonného požadavku nebo pro daňové účely).

Pomohou nám pochopit, které produkty nebo služby vás mohou zajímat, pomohou nám zlepšovat nebo rozvíjet naše produkty a služby.

 • Adresa IP
 • Typ a verze prohlížeče
 • Nastavení časového pásma

Naše oprávněné zájmy (například vykonávání naší obchodní činnosti, zlepšování našich produktů a služeb a služeb IT).

24 měsíců od registrace nebo déle, je-li to nezbytné (např. z důvodu jakéhokoli zákonného požadavku nebo pro daňové účely).

Správa našich webových stránek a diagnostika problémů, ochrana našeho podnikání, řešení sporů nebo řešení problémů, prevence potenciálně zakázaných či nezákonných aktivit.

 • Adresa IP
 • Typ a verze prohlížeče
 • Nastavení časového pásma

 

Naše oprávněné zájmy (pro vedení naší obchodní činnosti, služeb IT, zabezpečení sítě, prevence podvodů nebo jiných zakázaných či nezákonných aktivit).

24 měsíců od registrace nebo déle, je-li to nezbytné (např. z důvodu jakéhokoli zákonného požadavku nebo pro daňové účely).


Marketing

Vaše osobní údaje můžeme používat, abychom vám zasílali marketingová sdělení o našich produktech, službách a nabídkách, které mohou být pro vás relevantní.

Marketingová sdělení od nás obdržíte pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas nebo jste si od nás zakoupili zboží nebo služby a v každém případě jste neodhlásili příjem marketingových sdělení.

Odhlášení

Můžete nás kdykoli požádat o zastavení zasílání marketingových sdělení, a to s pomocí odhlašovacích odkazů v každém marketingovém sdělení, které vám bylo zasláno, případně nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese  [email protected].

Změna účelu

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, ke kterým byly shromážděny, pokud nebudeme přiměřeně předpokládat, že je potřebujeme použít z jiného důvodu a že tento důvod je v souladu s původním účelem.

Budeme-li potřebovat použít vaše osobní údaje k nesouvisejícímu účelu, informujeme vás a vysvětlíme právní základ, který nám toto umožňuje. Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon.Přejete-li si získat vysvětlení o tom, proč je takové zpracování za novým účelem v souladu s původním účelem, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].

4. Zpřístupnění vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami včetně jiných společností ve skupině a třetích stran, jako jsou poskytovatelé služeb, kteří pracují naším jménem. Pokud prodáme nebo pozbudeme náš podnik nebo jakoukoli jeho část a vaše osobní údaje se týkají takové prodané nebo pozbyté části našeho podniku, případně pokud se sloučíme s jiným podnikem, budeme vaše osobní údaje sdílet s novým vlastníkem podniku nebo s partnerem, se kterým se sloučíme.

Vaše údaje můžeme také sdílet v rámci naší skupiny nebo se třetími stranami, pokud se dle našeho výhradního uvážení domníváme, že zpřístupnění takových údajů je nezbytné:

 • pro příslušnou společnost AB nebo distributora, aby mohli řešit váš dotaz nebo v případě, že požadujete informace.
 • za účelem dodržení všech zákonných a vymahatelných nařízení, soudních příkazů nebo jiných právních procesních kroků, za účelem určení nebo vykonávání našich zákonných práv, za účelem obrany proti právním nárokům nebo z jiných důvodů, které vyžaduje zákon. V takových případech si vyhrazujeme právo uplatnit jakoukoli právní námitku nebo právo, které máme k dispozici, nebo se jich vzdát;
 • za účelem vyšetřování, prevence či jiných právních kroků ohledně nezákonných aktivit nebo aktivit, u nichž je podezření, že jsou nezákonné; za účelem ochrany a obrany práv, majetku nebo naší bezpečnosti, bezpečnosti našich uživatelů nebo druhých a v souvislosti s jinými dohodami včetně dohod s našimi partnery anebo dodavateli;
 • máme-li takovou zákonnou povinnost, budeme sdílet údaje, které shromažďujeme, s donucovacími orgány a jinými orgány veřejné správy.

Vyžadujeme, aby všechny třetí strany respektovaly zabezpečení vašich osobních údajů a nakládali s nimi v souladu se zákonem. Našim dodavatelům služeb, kteří jsou třetí stranou, neumožňujeme užívat vaše osobní údaje pro jejich vlastní účely a povolujeme jim zpracovávat vaše osobní údaje pouze za určenými účely a v souladu s našimi pokyny. Tyto společnosti jsou smluvně zavázány užívat takové údaje pouze v rámci služeb, k jejichž poskytování jsme je zjednali. Je-li to nezbytné, uzavřeme s těmito třetími stranami smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme třetím stranám.

5. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, jako jsou stránky členů naší skupiny, společností AB, distributorů AB, členských organizací a úřadů. Usilujeme o to, abychom poskytovali odkazy jen na webové stránky, které sdílejí naše vysoké standardy a respekt pro soukromí, avšak neneseme odpovědnost za obsah, zabezpečení nebo postupy ochrany osobních údajů uplatňované takovými webovými stránkami. Proto jakmile opustíte naše webové stránky, nemůžeme nést odpovědnost za ochranu a soukromí žádných informací, které poskytnete. Musíte postupovat s opatrností a podívat se do prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se příslušných webových stránek.

6. Předávání údajů

Můžeme potřebovat zaslat vaše údaje do jiných zemí, například do společností ze skupiny AB, nebo je předat ke zpracování pracovníkům působícím v takových zemích, kteří pracují pro nás nebo které zjednáme k tomu, aby nám pomáhali s naší obchodní činností. To se může například stát za tím účelem, abychom vám zaslali vámi požadované informace, splnili vaši objednávku a spravovali váš zákaznický účet a za účelem poskytování služeb podpory.

Vaše osobní údaje můžeme předat mimo Evropský hospodářský prostor. Vždy, když vaše osobní údaje předáme mimo EHP, zajistíme, aby jim byl poskytnut obdobný stupeň ochrany tím, že zajistíme použití alespoň jednoho z následujících ochranných opatření:

 • Vaše osobní údaje převedeme pouze do zemí, u nichž má Evropské komise za to, že poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
 • V případě, že použijeme určité poskytovatele služeb, můžeme použít zvláštní smlouvy schválené Evropskou komisí, které dávají vašim osobním údajům stejnou ochranu, jakou požívají v Evropě.
 • V případě, že používáme poskytovatele se sídlem ve Spojených státech amerických, můžeme jim předávat údaje, pokud jsou součástí opatření Privacy Shield (Ochrana soukromí), které na nich vyžaduje poskytování obdobné ochrany osobních údajů sdílených mezi Evropou a Spojenými státy americkými.

Máte-li zájem o další informace o zvláštním mechanismu, který uplatňujeme při předávání vašich osobních údajů mimo území EHP, nebo pokud si přejete získat jeho kopii, obraťte se prosím na nás.

7. Zabezpečení údajů

Zachováváme vhodná fyzická, elektronická a administrativní opatření na ochranu vašich osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím našich webových stránek před neoprávněným přístupem nebo předáním. Přístup k vašim osobním údajům omezujeme pouze na pracovníky ve skupině AB nebo na osoby, které AB zjedná k provádění naší obchodní činnosti, a pouze v případě, že je potřebují za příslušným účelem. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze na základě našich pokynů a podléhají povinnosti zachovávat důvěrnost a používat bezpečná hesla.

Přestože učiníme vše k ochraně vašich osobních údajů, není zaručena bezpečnost přenosu údajů po internetu. V případě přijetí vašich údajů budeme uplatňovat striktní postupy a funkce zabezpečení ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu nebo použití.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolil) heslo, které vám umožňuje přístup do určitých částí našich webových stránek, nesete odpovědnost za zachovávání důvěrnosti tohoto hesla.  Žádáme vás, abyste heslo nikomu nesdělovali.

8. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Vaše osobní údaje si ponecháme pouze po dobu nezbytnou k plnění účelů, za kterými jsme je shromáždili, což zahrnuje plnění veškerých zákonných, účetních nebo výkazních požadavků.

Za účelem stanovení příslušné doby uchovávání osobních údajů zvážíme rozsah, povahu a citlivost osobních údajů, možné riziko újmy vyplývající z neoprávněného použití nebo předání vašich osobních údajů, účely, za nimiž vaše osobní údaje zpracováváme, a zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a příslušné požadavky práva.

Určité informace si můžeme ponechat i po uzavření vašeho účtu, pokud je to například nezbytné k plnění našich zákonných povinností nebo k uplatnění nebo zachovávání zabezpečení, za účelem prevence podvodů a zneužití a za účelem ochrany a vykonávání našich práv.

Podrobné informace o dobách uchovávání pro různé aspekty vašich osobních údajů jsou stanoveny ve výše uvedené tabulce.

9. Vaše zákonná práva

V souladu s příslušným právem máte právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo na námitku. Níže naleznete další podrobnosti a informace o způsobu a době, kdy můžete svá práva uplatnit. Na váš požadavek odpovíme do jednoho měsíce, avšak máme právo toto období prodloužit o dva měsíce.

S ohledem na vaše osobní údaje máte následující práva:

 • Právo požadovat přístup k vašim osobním údajům. To vám umožňuje obdržet kopii vašich osobních údajů, které máme v držení, a zkontrolovat, že je zpracováváme v souladu se zákonem.
 • Právo požadovat opravu vašich údajů, pokud jsou nepřesné. Můžete také doplnit veškeré neúplné údaje, které máme, se zohledněním účelů zpracování.
 • Právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud:
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, za kterými jsme je shromáždili nebo zpracovávali, nebo
  • jste odvolali souhlas, pokud se zpracování vašich osobních údajů zakládá na vašem souhlasu a neexistuje pro ně žádný jiný právní základ, nebo
  • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů a pro zpracování nemáme převažující právní základ, nebo
  • vaše osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, nebo
  • vaše osobní údaje musí být odstraněny z důvodu souladu se zákonnou povinností.
 • Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Splníme váš požadavek, pokud nemáme závažný a převažující právní zájem na zpracování nebo nepotřebujeme pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů za účelem prokázání, uplatnění nebo obrany právního nároku.
 • Právo omezit zpracování osobních údajů, pokud:
  • napadnete přesnost vašich osobních údajů, po dobu, během které musíme ověřit přesnost vašich osobních údajů, nebo
  • je zpracování nezákonné a namítáte proti výmazu vašich osobních údajů a požadujete omezení, nebo
  • již nepotřebujeme vaše osobní údaje pro účely zpracování, avšak vy požadujete své osobní údaje za účelem právních nároků, nebo
  • vznesli jste námitku proti zpracování, po dobu, během které musíme ověřit, zda neexistují převažující právní základy.
 • Právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom přijímali osobní údaje, které se vás týkají. Můžete také žádat, abychom tyto osobní údaje zaslali třetí straně, je-li to možné. Toto právo máte pouze v případě osobních údajů, které jste nás poskytli, pokud se zpracování zakládá na souhlasu nebo je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a námi a zpracování se provádí automatizovanými prostředky.
 • Právo odvolat svůj souhlas v případě, že souhlas je právním základem našeho zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo odhlásit příjem jakýchkoli marketingových sdělení.

Chcete-li uplatnit svá práva, můžete svůj požadavek vznést e-mailem na adresu [email protected]. Naším záměrem je odpovědět na vaši žádost do jednoho měsíce od obdržení takového požadavku. Toto měsíční období však lze prodloužit o dva měsíce. V takovém případě vás informujeme do jednoho měsíce od obdržení vašeho požadavku a vysvětlíme, proč je takové prodloužení nezbytné.

Za přístup ke svým osobním údajům nebudete muset hradit žádný poplatek (nebo za účelem uplatnění kteréhokoli z ostatních práv). Můžeme však uložit přiměřený poplatek, pokud je váš požadavek zjevně nedůvodný, opakovaný nebo nepřiměřený.

Může být potřeba vás požádat o určité informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo za účelem uplatnění kteréhokoli z jiných vašich práv). Jedná se o bezpečnostní opatření, jehož účelem zajistit, aby osobní údaje nebyly zpřístupněny žádné osobě, která nemá právo je získat. Můžeme vás také kontaktovat a požádat vás o další informace ohledně vašeho požadavku, abychom odpověď urychlili.

10. Soubory cookie a podobné technologie sledování

Používáme soubory cookie a podobné technologie sledování (společně jako „soubory cookie“) ke shromažďování údajů o návštěvnících našich webových stránek za účelem aktualizace a zlepšování webových stránek, abychom návštěvníkům našich webových stránek poskytovali nejlepší služby a nejrelevantnější materiály.

Další informace o těchto typech souborů cookie, které používáme, naleznete v našem sdělení o použití souborů cookie (bude přidán odkaz).

11. Změny těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů podléhají změnám, proto je prosím pravidelně sledujte. O veškerých zásadních změnách těchto zásad ochrany osobních údajů vás budeme informovat oznámením zaslaným na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, nebo zveřejněním upozornění na našich webových stránkách.  Pokud již máme vaše osobní údaje v držení, nebudeme zásadně měnit způsob jejich použití bez vašeho souhlasu.

Pokračováním v prohlížení našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies a zásad ochrany osobních údajů. Více informací o cookies