Zásady ochrany osobných údajov Ammeraal Beltech brand bars


Posledná revízia: 17. júla 2020

Ammeraal Beltech Holding B.V. (materská spoločnosť všetkých členov skupiny Ammeraal Beltech Group) (ďalej len: „AB“, „my“, "„nás“ alebo „naše“) sa dôrazne zaväzuje chrániť vaše osobné údaje so zreteľom na akékoľvek osobné informácie, ktoré nám odosielate, keď používate našu webovú stránku. Tieto zásady opisujú postupy, ktoré AB používa v súvislosti so spracovaním osobných údajov získaných prostredníctvom našej webovej stránky www.ammeraalbeltech.com (ďalej len „webová stránka“). Ak nie je uvedené inak, tieto zásady sa použijú ako informačné oznámenie – v súlade s čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“) – poskytnuté tým, ktorí interagujú s webovou stránkou (ďalej len „používateľ“).

1. Dôležité informácie a informácie o tom, kto sme

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vydávajú v mene skupiny AB Group, takže keď v týchto zásadách ochrany osobných údajov spomenieme „AB“, „my“, "„nás“ alebo „naše“, odkazujeme sna príslušnú spoločnosť v skupine AB Group zodpovednú za spracovanie vašich údajov.

Kontaktné údaje

Naše kompletné údaje sú:

Ammeraal Beltech Holding B.V.
E-mailová adresa: [email protected]
Poštová adresa: P.O. Box 38, 1700 AA, Heerhugowaard, Holandsko
Náš Interim Privacy Officer: Paul Kearns

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom údajov uvedených vyššie. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje. Budeme si vážiť to, ak nás pred obrátením sa na dozorný orgán budete najprv kontaktovať, aby sme mali možnosť vyriešiť vaše obavy.

2. Údaje, ktoré o vás získavame

Osobné údaje predstavujú akékoľvek informácie o osobe, pomocou ktorých môže byť daná osoba identifikovaná, napríklad meno a priezvisko, telefónne číslo, poštová a elektronická adresa, dátum narodenia a informácie o platbe. Nezahŕňajú údaje, v ktorých bola odstránená totožnosť (anonymné údaje).

Získavať, používať, uchovávať a prenášať rôzne druhy osobných údajov o vás môžeme v priebehu našej obchodnej činnosti, keď žiadate o voľné pracovné miesto v spoločnosti AB, vtedy, keď nás kontaktujete, alebo používate niektoré ďalšie služby funkcií webovej stránky.

Môžeme získavať tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo, avšak údaje získavame aj tým, že zaznamenáme váš spôsob interakcie s našimi službami, napríklad pomocou súborov cookie na tejto webovej stránke. Informácie môžeme dostať aj od tretích strán.

Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete svoje osobné údaje. Vo všeobecnosti je však potrebné, aby ste nám poskytli určité informácie o sebe na to, aby ste mohli využívať naše služby a ďalšie výhody, ku ktorým máte prístup ako registrovaný používateľ.

3. Ako používame vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré o vás získavame, používame iba na konkrétne účely. Zahŕňa to vytvorenie zmluvy, ktorú sa chystáme uzavrieť alebo sme s vami uzavreli, ponuku našich služieb pre vás vrátane vášho prístupu a používania našej webovej stránky, spracovanie vašej žiadosti alebo objednávky.

Nižšie v tabuľkovom formáte uvádzame prehľad osobných údajov, ktoré získavame, na aké účely získavame údaje, na akom právnom základe spracovávame vaše osobné údaje a ako dlho uchovávame vaše osobné údaje. Tam, kde je to primerané, sme identifikovali aj to, aké sú naše oprávnené záujmy.

Účel/
aktivita

Osobné
údaje

Právny
základ

Obdobie
uchovávania

Správa nášho vzťahu s vami, ktorá bude zahŕňať:

(a) vašu registráciu ako nového zákazníka;

(b) spracovanie a dodanie vašich objednávok vrátane správy platieb, poplatkov a daní;

(c) získavanie a vymáhanie peňazí, ktoré nám dlhujete;

(d) upozornenie o zmenách našich zásad ochrany osobných údajov;

(e) odpovedanie na vaše otázky a poznámky;

(f) poskytovanie podpory.

 • Meno
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Jazyk
 • Ďalšie informácie, ktoré nám môžete poskytnúť
 • Vytvorenie zmluvy s vami
 • Údaje potrebné na naše oprávnené záujmy (na získanie dlhov, ktoré máte voči nám, aktualizáciu našich záznamov, odpovedanie na vaše otázky a poznámky, poskytovanie podpory)
 

24 mesiacov po registrácii alebo dlhšie, ak je to potrebné (napríklad kvôli akýmkoľvek právnym požiadavkám alebo na daňové účely).

Upozornenie na akcie a špeciálne ponuky, ako aj na služby, ktoré ponúkame, a ktoré vás môžu zaujímať.

 • Meno
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Vaše preferencie pri prijímaní marketingových materiálov od nás

Váš súhlas s prijímaním marketingových e-mailov

 

Do okamihu, kým neodvoláte svoj súhlas

Umožnenie vašej účasti na interaktívnych funkciách našej služby tam, kde sa pre to rozhodnete.

 • IP adresa
 • Typ a verzia prehliadača
 • Nastavenie časového pásma

Váš súhlas s účasťou na interaktívnych funkciách našej služby.

24 mesiacov po registrácii alebo dlhšie, ak je to potrebné (napríklad kvôli akýmkoľvek právnym požiadavkám alebo na daňové účely).

Na pomoc tomu, aby sme mohli pochopiť, ktoré produkty alebo služby vás môžu zaujímať, aby ste nám pomohli vylepšiť a rozvíjať naše produkty a služby.

 • IP adresa
 • Typ a verzia prehliadača
 • Nastavenie časového pásma

Naše oprávnené záujmy (na chod nášho podnikania, vylepšovanie našich produktov a služieb a služieb IT).

24 mesiacov po registrácii alebo dlhšie, ak je to potrebné (napríklad kvôli akýmkoľvek právnym požiadavkám alebo na daňové účely).

Spravovanie našej stránky a diagnostika problémov, ochrana nášho podnikania, riešenie sporov alebo problémov, prevencia potenciálne zakázaných alebo nezákonných aktivít.

 • IP adresa
 • Typ a verzia prehliadača
 • Nastavenie časového pásma

 

Naše oprávnené záujmy (na chod nášho podnikania, služby IT, bezpečnosť sietí, prevencia podvodov a iných zakázaných alebo nezákonných aktivít).

24 mesiacov po registrácii alebo dlhšie, ak je to potrebné (napríklad kvôli akýmkoľvek právnym požiadavkám alebo na daňové účely).


Marketing

Vaše osobné údaje môžeme používať na to, aby sme vám odosielali marketingové oznámenia o svojich produktoch, službách a ponukách, ktoré môžu byť pre vás vhodné.
Marketingové oznámenia budete od nás dostávať iba vtedy, ak ste s tým súhlasili alebo ste si od nás zakúpili tovar alebo služby. V každom prípade išlo o to, že ste sa nerozhodli zrušiť prijímanie marketingovej komunikácie.

Odmietnutie

Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme vám prestali posielať marketingové správy. Vykonáte to kedykoľvek prostredníctvom odkazov na odmietnutie nachádzajúcich sa v každej marketingovej správe, ktorá vám bola odoslaná, alebo nás kontaktujte na adrese [email protected].

Zmena účelu

Vaše osobné údaje budeme používať len na účely, na ktoré sme ich získali. Jedinou výnimkou je situácia, v ktorej sme primerane zvážili, že ich potrebujeme použiť z iného dôvodu a tento dôvod je kompatibilný s pôvodným účelom.

Ak potrebujeme používať vaše osobné údaje na nesúvisiaci účel, upozorníme vás a vysvetlíme právny základ, ktorý nám to umožní. Upozorňujeme, že vaše osobné údaje môžeme spracovať bez vášho vedomia alebo súhlasu v súlade s vyššie uvedenými pravidlami, ak to zákon vyžaduje alebo umožňuje. Ak chcete získať vysvetlenie o tom, ako je spracovanie na nový účel kompatibilné s pôvodným účelom, kontaktujte nás na adrese [email protected].

4. Zverejňovanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými stranami vrátane iných spoločností skupiny a tretích strán, ako sú poskytovatelia služieb, ktorí pracujú v našom mene. Ak predávame alebo odpredávame svoju spoločnosť alebo akúkoľvek jej časť a vaše osobné údaje súvisia s takouto predávanou alebo odpredávanou časťou našej spoločnosti, alebo ak sa zlúčime s inou spoločnosťou, vaše osobné údaje budeme zdieľať s novým vlastníkom spoločnosti, prípadne s partnerom fúzie.

Vaše informácie môžeme zdieľať aj v rámci našej skupiny alebo s tretími stranami, ak sa podľa nášho vlastného uváženia domnievame, že takéto zverejnenie informácií je potrebné:

 • pre príslušnú spoločnosť AB alebo distribútora, aby sa mohli zaoberať vašou otázkou alebo ste si vyžiadali informácie,
 • na dodržiavanie legitímnych a vymáhateľných predvolaní, súdnych príkazov alebo iného právneho postupu; na vytvorenie alebo uplatnenie našich zákonných práv; na obranu pred právnymi nárokmi; alebo ak to zákon vyžaduje inak. V takýchto prípadoch si vyhradzujeme právo vzniesť alebo zriecť akýchkoľvek právnych námietok alebo práv, ktoré máme k dispozícii;
 • na vyšetrovanie, predchádzanie alebo prijímanie opatrení týkajúcich sa nelegálnych alebo podozrivých nezákonných aktivít; na ochranu a obranu práv, majetku alebo našej bezpečnosti, bezpečnosti našich používateľov alebo iných osôb; a v súvislosti s inými dohodami, a to aj s našimi partnermi alebo dodávateľmi;
 • ak sme zo zákona povinní tak urobiť, budeme zdieľať údaje, ktoré získavame, s orgánmi činnými v trestnom konaní a inými vládnymi orgánmi.

Žiadame všetky tretie strany, aby rešpektovali bezpečnosť vašich osobných údajov a aby sa s nimi zaobchádzali v súlade so zákonom. Nepovoľujeme poskytovateľom služieb tretích strán, aby používali vaše osobné údaje na svoje vlastné účely a dovolíme im, aby spracovali vaše osobné údaje iba na určené účely a v súlade s našimi pokynmi. Tieto spoločnosti sú zmluvne zaviazané používať takéto informácie iba ako súčasť služieb, ktorých poskytovanie sme najali. Ak je to potrebné, uzavrieme dohody o spracovaní údajov s týmito tretími stranami.

Vaše osobné údaje nebudeme predávať ani prenajímať tretím stranám.

5. Prepojenia na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať prepojenia na iné webové stránky, ako sú stránky iných členov našej skupiny, spoločností AB, distribútorov spoločnosti AB, členstiev a orgánov. Aj keď sa snažíme poskytovať prepojenia len na webové stránky, ktoré zdieľajú naše vysoké štandardy a rešpektujú ochranu osobných údajov, nie sme zodpovední za praktiky týkajúce sa obsahu, bezpečnosti ani ochrany osobných údajov, ktoré používajú tieto iné stránky. Preto keď opustíte našu webovú stránku, nemôžeme byť zodpovední za ochranu a osobné údaje akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete. Mali by ste postupovať obozretne a preštudovať si vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre príslušnú webovú stránku.

6. Prenos údajov

Možno bude potrebné, aby sme vaše údaje postúpili do iných krajín, napríklad do spoločností skupiny AB Group, alebo aby vaše údaje spracoval personál pôsobiaci v týchto krajinách, ktorý pracuje pre nás alebo pre tých, ktorých zapájame do činností na pomoc pri chode nášho podnikania. Môže ísť napríklad o odoslanie informácií, o ktoré ste žiadali, splnenie objednávky a správu vášho zákazníckeho účtu a poskytovanie podporných služieb.

Vaše osobné údaje môžeme preniesť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Vždy, keď prenesieme vaše osobné údaje mimo územia EHP, zabezpečíme, aby im bol poskytnutý podobný stupeň ochrany tým, že sa zaistí implementácia aspoň jedného z nasledujúcich bezpečnostných opatrení:

 • Vaše osobné údaje prenesieme iba do krajín, o ktorých sa usúdilo, že sa poskytne primeraná úroveň ochrany osobných údajov prostredníctvom Európskej komisie.
 • Tam, kde využívame určitých poskytovateľov služieb, môžeme použiť osobitné zmluvy schválené Európskou komisiou, ktoré poskytujú osobným údajom rovnakú ochranu, akú majú v Európe.
 • Tam, kde využívame poskytovateľov so sídlom v USA, môžeme im prenášať údaje, ak sú súčasťou štítu na ochranu osobných údajov, ktorý vyžaduje, aby poskytovali podobnú ochranu osobným údajom zdieľaným medzi Európou a USA.

Ak chcete získať ďalšie informácie o konkrétnom mechanizme, ktorý používame pri prenose vašich osobných údajov mimo EHP, alebo ak chcete získať príslušnú kópiu, kontaktujte nás.

7. Bezpečnosť údajov

Na ochranu vašich osobných údajov, ktoré sú získavané prostredníctvom našej webovej stránky, pred neoprávneným prístupom alebo zverejnením dodržiavame vhodné fyzické, elektronické a administratívne bezpečnostné opatrenia. Prístup k vašim osobným údajom je obmedzený výlučne na zamestnancov v rámci skupiny AB Group alebo tých, ktorých tieto informácie zapájajú do chodu podnikania, a to len tam, kde to potrebujú na daný účel. Tieto osoby budú spracovávať vaše osobné údaje iba podľa našich pokynov, budú podliehať povinnosti dôvernosti, pričom sa vyžadujú bezpečné heslá.

Hoci sa budeme čo najviac snažiť ochrániť vaše osobné údaje, bohužiaľ nie je zaručené, že prenos informácií prostredníctvom internetu bude bezpečný. Pri prijímaní vašich informácií budeme dodržiavať striktné postupy a bezpečnostné prvky, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu alebo použitiu.

Tam, kde sme vám poskytli (alebo kde ste si vybrali) heslo, ktoré vám umožňuje prístup k určitým častiam našej stránky, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti tohto hesla. Žiadame vás, aby ste heslo s nikým nezdieľali.

8. Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali, a to aj na účely splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo vykazovacích požiadaviek.

Pri stanovení vhodného obdobia uchovávania osobných údajov zvažujeme množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko poškodenia z neoprávneného používania alebo zverejnenia vašich osobných údajov, účely, na ktoré spracovávame vaše osobné údaje a či tieto účely môžeme dosiahnuť inými prostriedkami a platnými právnymi požiadavkami.

Určité informácie môžeme uchovávať aj po zatvorení vášho účtu, napríklad ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností alebo na zabezpečenie, udržanie bezpečnosti, na predchádzanie podvodom a zneužívaniu a na ochranu alebo presadzovanie našich práv.

Podrobnosti o obdobiach uchovávania rôznych aspektov vašich osobných údajov sú uvedené v tabuľke vyššie.

9. Vaše zákonné práva
V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov a právo vzniesť námietky. Ďalšie podrobnosti a informácie o tom, ako a kedy môžete uplatniť svoje práva, nájdete nižšie. Na vašu žiadosť odpovieme do jedného mesiaca, ale máme právo predĺžiť toto obdobie o dva mesiace.

Máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom. Umožní vám to získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a skontrolovať, či ich zákonne spracovávame.
 • Právo požiadať o opravu údajov, ak sú nepresné. Máte možnosť aj doplniť akékoľvek neúplné údaje, ktoré máme, s prihliadnutím na účely spracovania.
 • Právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ak:
  • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali alebo spracovali; alebo
  • odvoláte svoj súhlas, ak spracovanie vašich osobných údajov je založené na súhlase a neexistuje žiadny iný právny dôvod; alebo
  • máte námietky voči spracovaniu svojich osobných údajov a nemáme prevažujúci zákonný dôvod na spracovanie; alebo
  • vaše osobné údaje sú spracované protiprávne; alebo
  • vaše osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu dodržiavania zákonných povinností.
 • Právo vzniesť námietky voči spracovaniu osobných údajov. Vašej žiadosti vyhovieme, ak nemáme presvedčivý prevažujúci zákonný záujem na spracovanie, prípadne ak nemusíme pokračovať v spracovávaní vašich osobných údajov na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku.
 • Právo obmedziť spracovanie osobných údajov, ak:
  • spochybníte presnosť osobných údajov počas obdobia, v ktorom musíme overiť presnosť osobných údajov; alebo
  • spracovanie je nezákonné a vy ste proti vymazaniu svojich osobných údajov a žiadate o obmedzenie; alebo
  • vaše osobné údaje už nepotrebujete na účely spracovania, ale vyžadujete osobné údaje z dôvodu právnych nárokov; alebo
  • ste namietali voči spracovaniu počas obdobia, v ktorom musíme overiť prevažujúce zákonné dôvody.
 • Právo na prenosnosť údajov. Môžete nás požiadať, aby ste dostali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Môžete nás požiadať aj o odoslanie týchto osobných údajov tretej strane, ak je to možné. Toto právo máte len vtedy, ak ide o osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracovanie je založené na súhlase alebo nevyhnutné na splnenie zmluvy medzi vami a nami a spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Právo na odvolanie súhlasu v prípade, že súhlas je právnym základom, na ktorom spracovávame vaše osobné údaje.
 • Právo na odmietnutie prijímania akýchkoľvek marketingových oznámení.

Ak chcete uplatniť svoje práva, môžete podať žiadosť prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected]. Na vašu žiadosť sa budeme snažiť odpovedať do jedného mesiaca od prijatia danej žiadosti. Tento mesačný termín však môže byť predĺžený o dva mesiace. V takom prípade vás do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti budeme informovať a vysvetlíme, prečo je toto predĺženie nevyhnutné.

Za prístup k svojim osobným údajom (alebo za uplatnenie akýchkoľvek iných práv) nebudete musieť platiť žiadny poplatok. Ak je však vaša žiadosť jednoznačne neodôvodnená, opakovaná alebo neúmerná, môžeme účtovať primeraný poplatok.

Možno bude potrebné, aby sme od vás vyžadovali konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť vašu totožnosť a zabezpečiť vaše právo na prístup k osobným údajom (alebo na uplatnenie akýchkoľvek iných práv). Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré zabezpečí, aby osobné údaje neboli zverejnené žiadnej osobe, ktorá nemá právo na ich prijatie. Môžeme vás tiež kontaktovať, aby sme vás požiadali o ďalšie informácie týkajúce sa vašej požiadavky na urýchlenie našej odpovede.

10. Súbory cookie a podobná technológia sledovania

Na získavanie údajov o návštevníkoch webovej stránky používame súbory cookie a podobnú technológiu sledovania (súhrnne „súbory cookie“) s cieľom aktualizovať a vylepšovať stránku, aby sme svojim návštevníkom stránky poskytli najlepšie skúsenosti a najpodstatnejší materiál.

Ďalšie informácie o typoch súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v časti Upozornenie o súboroch cookie.

11. Zmeny týchto zásad
Tieto zásady ochrany osobných údajov budú predmetom aktualizácií, preto ich pravidelne kontrolujte. Budeme vás informovať o akýchkoľvek podstatných zmenách v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a to zaslaním upozornenia na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, alebo odoslaním oznámenia na našej webovej stránke. Ak už uchovávame vaše osobné údaje, bez vášho súhlasu nebudeme podstatne meniť spôsob, akým ich používame.

Pokračovaním v prehliadaní našej webovej stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookie a zásadami ochrany osobných údajov. Viac informácií o cookies